-     ปัญญาดี  มีจริยธรรม  นำความสุข     -

 

   
   เกี่ยวกับโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนเปรมฤทัยเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
   สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 199
   หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 3 ไร่ 58 ตารางวา
   โทร.035-219270-1, 035-361405-6 โรงเรียนฯ ดำเนินการสอนนักเรียน
   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน คือ
   อาคาร 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น มี 10 ห้องเรียน 3 ห้องประกอบการ
   อาคาร 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น มี 9 ห้องเรียน 1 ห้องประกอบการ
   อาคาร 3 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น มี 17 ห้องเรียน 6 ห้องประกอบการ
   โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543

 

 

         โรงเรียนเปรมฤทัยเดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย
   เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียเปรมฤทัย เมื่อปี พ.ศ. 2545 และเปิดทำการสอน
   ระดับชั้นประถมศึกษา ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ คือ
   นางสุวรรณา วลัยอักษรลิขิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.สุนทร เปรมฤทัย
   ปัจุบันมีคณะกรรมการบริหารสานศึกษาซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจาก
   อ.สุนทร เปรมฤทัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
   รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุลาลงกร์-
   มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ
   รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจาร์ยแม่) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ
   นายบวรฤทธิ์ เปรมฤทัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารจัดการ
   ท่านพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าอาวาสวัดพะยอม ผู้ทรงคุณวุฒด้านผู้นำ
   ศาสนา
   คุณยอด เลี่ยมเงิน ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ผู้แทนองค์กร
   ส่วนท้องถิ่น

 


                                                                                 ปรัชญา

                            คิดเป็น ทำเป็น เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

คิดเป็น หมายถึง ความรอบรู้ ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนรู้
ทำเป็น หมายถึง นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์มาปฏิบัติได้เหมาะสมตามศักยภาพ
เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพที่ถนัด
ก้าวทันเทคโนโลยี หมายถึง มีความสามารถในการใข้เทคโนโลยี และสืบค้นความ ได้ตามวัย
เป็นคนดีของสังคม หมายถึง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

                                                                                วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเปรมฤทัยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกด้าน สามารถคิดเป็น ทำเป็น
แก้ปัญหาเป็น มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

 

 

                                                                       ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 
                                                                   
   
ป.ย. หมายถึง ชื่อโรงเรียนเปรมฤทัย
ยอดเจดีย์ หมายถึง ความเที่ยงตรง ความฉลาดหลักแหลม
ช่อมะกอกซ้าย-ขวา หมายถึง องค์ความรู้ ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า
ฐานป้ายชื่อโรงเรียน หมายถึง ความมั่นคงแห่งรากฐานของความรู้
 

 
                                                                                 คติพจน์
                                                               ปัญญาดี มีจริยธรรม นำความสุข
 

 
                                                                           สีประจำโรงเรียน
                                                                                สีฟ้า - สีขาว
 
สีฟ้า

หมายถึง ความสุข สดใส และกล้าแสดงออก

สีขาว หมายถึง ความดีงามที่บริสุทธิ์
 

 

 


โรงเรียนเปรมฤทัย 199 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Premruethai school 199 Moo.4 Payom, Wangnoi, Phanakornsriayutthaya 13170 Thailand
Tel . 035 - 219270, 035 - 361405 - 6 Fax. 035 - 219271