-     ปัญญาดี  มีจริยธรรม  นำความสุข     -

 

   
   ผู้บริหาร

ประธานที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร

   อาจารย์กุศล   เปรมฤทัย

- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร
- ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย
- อดีตนายกสมาคมโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร

   รองศาสตราจารย์นพพงษ์   บุญจิตราดุลย

- อดีตหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
  และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

 อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร

    รองศาสตราจารย์สุนีย์   สินธุเดชะ

- อดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 รองประธานที่ปรึกษาโรงเรียน

  นายบวรฤทธิ์  เปรมฤทัย

- กรรมการผู้จัดการบริษัทเปรมฤทัยกรุ๊ปจำกัด และบริษัทในเครือ
- กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
  เปรมฤทัย

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

   นางสุวรรณา   วลัยอักษรลิขิต

- ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

 หน้า     [ 1 ]     2


โรงเรียนเปรมฤทัย 199 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Premruethai school 199 Moo.4 Payom, Wangnoi, Phanakornsriayutthaya 13170 Thailand
Tel . 035 - 219270, 035 - 361405 - 6 Fax. 035 - 219271